Jak to u nás funguje

Jsme škola založená na principech sebeřízeného vzdělávání. Prostřednictvím demokratické struktury řídí děti částečně také školu samotnou. Tento model vzdělávání je založen na důvěře a odpovědnosti, které se vzájemně doplňují.

Co škola poskytuje svým žákům

• prostor (který společně utváří a udržují)
• podporu a pomoc
• podmínky k rozvoji svých zájmů a dovedností (podnětné prostředí, pestrá nabídka čiností)
• sociální kontakty s dětmi různého věku a s dospělými

Povinnosti žáků školy

  • dodržovat zákony ČR
  • dodržovat pravidla školy
  • vykonávat funkci člena smírčí komise
  • zúčastnit se jednání Smírčí komise při předvolání
  • podílet se na údržbě prostor školy

Pravidla školy

Všichni lidé přítomní ve škole mají povinnost dodržovat pravidla školy. Tato pravidla se navrhují,  diskutují a schvalují na školním sněmu. Pravidla je možné dle aktuální potřeby přidávat, měnit, upravovat či rušit. Pravidla jsou vedena v písemné formě a jsou k dispozici k nahlédnutí.

Školní sněm

Sněm se schází pravidelně dvakrát týdně, pokud je potřeba, může být svoláván častěji. Projednávají se na něm všechny záležitosti týkající se běžného chodu školy (návrhy výletů, vzdělávacích kurzů, potřeby členů komunity, nákup materiálu, lidé ve škole, tvorba pravidel, organizace různých aktivit…). Účast na sněmu není povinná, ale je třeba respektovat rozhodnutí, která jsou na něm učiněna. Při rozhodování na sněmu mají všichni přítomní členové školní komunity (tj. žáci a dospělí průvodci) jeden hlas. Pokud se sněmu chce zúčastnit někdo mimo školní komunitu, je třeba toto na začátku sněmu odsouhlasit. Tato osoba může podávat návrhy, či diskutovat, ale nemá hlasovací právo. Sněm také odsouhlasuje všechny ve škole přítomné dospělé a nové žáky školy.

Smírčí komise

Jedna z povinností dětí a dospělých je pravidelně být členem smírčí komise. V případě konfliktu, porušení pravidla, či jiné nežádoucí situace, kterou se nepodaří vyřešit v přítomném okamžiku, je možné toto postoupit smírčí komisi. Ta v současnosti sestává ze dvou dětí a jednoho dospělého člena komunity, ve stejném složení slouží po dobu dvou týdnů. Stížnost se podává písemně. Smírčí komise má povinnost stížnost prošetřit, projednat se všemi zúčastněnými a najít pro všechny přijatelné řešení. Pokud smírčí komise nenajde přijatelné řešení a nebo pokud se stejný přestupek opakuje více jak dvakrát, je toto postoupeno k řešení na sněmu.

Jak se děti učí

Dle potřeb a zájmu dětí, či vlastních zájmů dospělých členů komunity je vytvářena nabídka jednorázových nebo pravidelných lekcí, kurzů, výjezdů a dalších aktivit. Rovněž děti mohou přicházet s nabídkou činností pro ostatní. Podmínky kurzů stanovuje jejich vedoucí, účastnici jsou o nich vždy dopředu informováni. Kurzy a nabídky se vypisují průběžně po celý školní rok, tak aby byly uspokojeny požadavky na vzdělávání a osobní rozvoj dětí. Napříč komunitou si mohou také všichni mezi sebou dojednávat nezávislou individuální výuku či podporu. Pokud jednotlivec či skupina potřebuje ke svému zájmu externistu, projedná se tento požadavek na Sněmu, který rozhodne o jeho přijetí.

Role dospělých

Cílem přítomnosti dospělých je v první řadě být dětem vzorem – jaké to je být dospělým členem naší komunity (společnosti), jak se dospělí chovají v různých situacích, jak řeší problémy, jak komunikují. Jejich autentičnost ve vztazích, v životě a jejich přijímání odpovědnosti za svůj život se stává příkladem. Na dospělé se děti mohou obrátit v případě potřeby a s prosbou o pomoc. Dospělí jsou dětem partnery a průvodci v procesu učení. Dospělí mohou přicházet s nabídkou aktivit dle svého zaměření a zájmu. Dospělí mimo čas strávený s dětmi vykonávají také činnosti, které je třeba pro zajištění dobrého fungování celé školy.

Rodiče

Aby škola fungovala co nejlépe, je také velmi důležitá role a postoj rodičů. Klíčový je soulad obou rodičů s filozofií a principy školy, stejně jako jejich důvěra a respekt k dětem. Schopnost podpořit dítě při kontaktu s okolím, které nemusí mít pro tento model vzdělávání vždy porozumění, je rovněž významná.

Rodiče jsou součástí širší školní komunity. Mohou se účastnit všech akcí a aktivit, které jsou pořádány pro širší školní komunitu.  Mohou strávit den ve škole za podmínek určených sněmem. Mohou přijít s nabídkou aktivit pro děti. Mohou pomáhat s chodem školy.

Škola pořádá pravidelné “kavárny“, tedy setkání rodičů, na kterých je prostor pro sdílení svých očekávání, obav, radostí i starostí.

Komentáře jsou vypnuty.