Jak to u nás funguje

Jsme svobodná škola, založená na demokratických principech, kde děti řídí nejen své vzdělávání, ale částečně i školu samotnou.

Ve škole může každý nakládat se svým časem dle svého uvážení, přičemž musí respektovat pravidla vytvářená školním demokratickým procesem.

Děti mají úplnou kontrolu nad tím, co se učí a jak. Jsou zodpovědné za své učební prostředí a hodnocení. Všechny činnosti jsou vnímány jako stejně hodnotné. Dopředu není stanoven žádný učební plán či rozvrh, děti následují svůj vnitřní plán.

Tento model je založen na důvěře a odpovědnosti, které se vzájemně doplňují. Dětem a členům školní komunity je důvěřováno, že si zorganizují svůj čas sami a že činí vlastní rozhodnutí. A současně všichni členové školní komunity mají zodpovědnost za své životy a rovnocenný podíl na zodpovědnosti za školu jako celek prostřednictvím školní demokratické struktury.

Děti jsou zde ze své svobodné vůle, na začátku se seznámí se stávajícími pravidly a svými povinnostmi.

Co škola poskytuje studentům

• prostor (který společně utváří a udržují)
• čas (který tráví podle svého uvážení a podle svých potřeb)
• podporu a pomoc při vyžádání (pokud ji potřebují)
• podmínky k rozvoji svých zájmů a dovedností (podnětné prostředí, na němž se svým žitím každý zúčastněný spolupodílí)
• sociální kontakty s dětmi různého věku a s dospělými

Povinnosti žáků školy

  • dodržovat zákony ČR
  • dodržovat pravidla školy
  • být ve škole přítomen minimálně 20 hodin týdně (platí pro první stupeň ZŠ)
  • vykonávat funkci člena smírčí komise
  • zúčastnit se jednání Smírčí komise, pokud je předvolán
  • podílet se na údržbě prostor školy

Pravidla školy

Všichni lidé přítomní ve škole mají povinnost dodržovat pravidla školy. Tato pravidla se navrhují,  diskutují a schvalují na školním sněmu. Pravidla je možné dle aktuální potřeby přidávat, měnit, upravovat či rušit. Pravidla jsou vedena v písemné formě a jsou k dispozici k nahlédnutí.

Školní sněm

Sněm se schází pravidelně jednou týdně, pokud je potřeba, může být svoláván častěji. Projednávají se na něm všechny záležitosti týkající se běžného chodu školy (návrhy výletů, potřeby členů komunity, nákup materiálu, lidé ve škole, tvorba pravidel, organizace různých aktivit…). Účast na sněmu není povinná, ale je třeba respektovat rozhodnutí, která jsou na něm učiněna. Při rozhodování na sněmu mají všichni přítomní členové školní komunity (tj. žáci a dospělí průvodci) jeden hlas. Pokud se sněmu chce zúčastnit někdo mimo školní komunitu, je třeba toto na začátku sněmu odsouhlasit. Tato osoba může podávat návrhy, či diskutovat, ale nemá hlasovací právo. Sněm také odsouhlasuje všechny ve škole přítomné dospělé a nové žáky školy.

Smírčí komise

Jedna z povinností dětí a dospělých je pravidelně být členem smírčí komise. V případě konfliktu, porušení pravidla, či jiné nežádoucí situace, kterou se nepodaří vyřešit v přítomném okamžiku, je možné toto postoupit smírčí komisi. Ta v současnosti sestává ze dvou dětí a jednoho dospělého člena komunity, ve stejném složení slouží po dobu dvou týdnů. Stížnost se podává písemně. Smírčí komise má povinnost stížnost prošetřit, projednat se všemi zúčastněnými a najít pro všechny přijatelné řešení. Pokud smírčí komise nenajde přijatelné řešení a nebo pokud se stejný přestupek opakuje více jak dvakrát, je toto postoupeno k řešení na sněmu.

Jak se děti učí

Aktivity dětí vychází z jejich aktuálních potřeb. Žádná činnost není povinná. Děti nemají žádné učební plány, pokud se samy nerozhodnou si je sestavovat. Také není stanoven fixní rozvrh. Podle potřeb a zájmu dětí a podle zájmu a možností dospělých se realizují jednorázové nebo pravidelné kurzy, výjezdy a další aktivity, tak aby byly uspokojeny požadavky osobního rozvoje dětí. Kurzy a nabídky se vypisují průběžně po celý školní rok. Kurzy se vypisují na základě poptávky a zájmu dětí nebo mohou vycházet z vlastních zájmů dospělých členů komunity. Rovněž děti mohou přicházet s nabídkou činností pro ostatní. Podmínky kurzů stanovuje jejich vedoucí, účastnici jsou o nich vždy informování, aby se mohli rozhodovat o své účasti. Napříč komunitou si mohou také všichni mezi sebou dojednávat nezávislou individuální výuku či podporu. Pokud jednotlivec či skupina potřebuje ke svému zájmu externistu, projedná se tento požadavek na Sněmu, který rozhodne o jeho přijetí.

Role dospělých

Cílem přítomnosti dospělých  je v první řadě být dětem vzorem – jaké to je být dospělým členem naší komunity (společnosti), jak se dospělí chovají v různých situacích, jak řeší problémy, jak komunikují. Jejich autentičnost ve vztazích, v životě a jejich přejímání odpovědnosti za svůj osobní rozvoj se stává příkladem. Na dospělé se děti mohou obrátit v případě potřeby s prosbou o pomoc. Dospělí jsou dětem partnery a průvodci v procesu učení. Dospělí mohou přicházet s nabídkou aktivit dle svého zaměření a zájmu. Dospělí mimo čas strávený s dětmi vykonávají také činnosti, které je třeba pro zajištění dobrého fungování celé školy.

Rodiče

Aby škola fungovala co nejlépe, je také velmi důležitá role a postoj rodičů. Klíčový je soulad obou rodičů s filozofií a principy školy, stejně jako jejich důvěra a respekt k dětem. Schopnost dítě podpořit při kontaktu s okolím, které nemusí mít pro tento model vzdělávání vždy porozumění, je rovněž významná.

Rodiče jsou součástí širší školní komunity. Mohou se účastnit všech akcí a aktivit, které jsou pořádány pro širší školní komunitu.  Mohou strávit den ve škole za podmínek určených sněmem. Mohou přijít s nabídkou aktivit pro děti. Mohou pomáhat s chodem školy.

Škola pořádá pravidelné “kavárny“, tedy setkání rodičů, na kterých je prostor pro sdílení svých očekávání, obav, radostí i starostí.

Komentáře jsou vypnuty.